داروخانه های زهک

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
زور روزانه زهک بلوار 22 بهمن
نیک فرجام - زهک ابتدای بلوار 22 بهمن
دکتر دانشمند روزانه زهک خیابان امام خمینی(ره)- جنب بانک ملی مرکزی
نیکفرجام شبانه روزی زهک زهک-ابتدای بلوار22بهمن