داروخانه های تکاب

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهدا بیمارستانی تکاب خیابان انقلاب
دکتر ایمانی روزانه تکاب خیابان انقلاب - روبروی مخابرات
مطهری شبانه روزی تکاب خیابان انقلاب
دکتر پاک طینت روزانه تکاب خیابان انقلاب روبروی شهرداری