داروخانه های بهار

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آبرومند مرکز بهداشت/روزانه بهار روستای آبرومند
بیمارستان آیت الله بهار - ی - بهار بلوار کشاورز
پهنه بر مرکز بهداشت/روزانه بهار روستای پهنه بر
حسن قشلاق مرکز بهداشت/روزانه بهار روستای حسن قشلاق
حسین آباد کارخانه قند مرکز بهداشت/روزانه بهار روستای کارخانه قند
دکتر امینی - بهار خیابان 17 شهریور
دکتر حبیبی شبانه روزی بهار میدان شهدا
زاغه مرکز بهداشت/روزانه بهار روستای زاغه
مرمر تمام وقت بهار میدان امام
مرکزشماره 6لالجین مرکز بهداشت/روزانه بهار لالجین -خیابان مهدیه
مرکزشماره 7مهاجران مرکز بهداشت/روزانه بهار شهرمهاجران
مرکزشماره1 بهار - - بهار بلوار شهید بهشتی (انتهای 30 متری بهار - )
مرکزشماره2 بهار - - بهار روبه روی بنیاد شهید
مرکزشماره3 بهار - - بهار خیابان نوبهار
مرکزشماره4 صالح آباد مرکز بهداشت/شبانه روزی بهار ابتدای شهر جنب پمپ بنزین
مرکزشماره5 لالجین مرکز بهداشت/شبانه روزی بهار لالجین - خیابان بوعلی -جنب اداره پست
مرکزی بهار - - بهار خیابان آیت الله مدنی
همه کسی مرکز بهداشت/روزانه بهار روستای همه کسی
بیمارستان آیت الله بهاری شبانه روزی بهار بلوار کشاورز
مرکزی بهار تمام وقت بهار خ آیت الله مدنی
مرکزشماره1 بهار مرکز بهداشت/روزانه بهار بلوار شهید بهشتی ( انتهای 30 متری بهار)
مرکزشماره2 بهار مرکز بهداشت/روزانه بهار روبه روی بنیاد شهید
مرکزشماره3 بهار مرکز بهداشت/روزانه بهار خیابان نوبهار