داروخانه های آشتیان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
فرشید تمام وقت آشتیان میدان آزادی -جنب مسجد بازار
مرکز روستایی گرکان (قدس ) مرکز بهداشت آشتیان آشتیان روستای گرکان
مرکز روستایی کردیجان مرکز بهداشت آشتیان آشتیان روستای کردیجان
مرکز شهری روستایی شماره 1 (کاشفی) - آشتیان بلوار شهدا
مرکز شهری روستایی شماره دو - آشتیان خیابان میرزا حسن آشتیانی
مرکز شهری روستایی شماره 1 ( کاشفی) مرکز بهداشت آشتیان آشتیان بلوار شهدا