آزمایشگاه‌های یزد


نام آزمایشگاه شهر آدرس
رازی یزد خیابان کاشانی . کوچه زایشگاه بهمن
شرکت تعاونی بهداشتی درمانی کوثرشفای یزد یزد یزد . صفاییه بلوار جهاد. خیابان صابران
شفاء یزد یزد . میدان بعثت . ابتدای خیابان انقلاب
نور یزد یزد .بلوارمنتظرقائم .کوچه اکبر آباد
نوین یزد یزد . بلوار طالقانی .
ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی محمد اباد یزد یز دمحمد اباد
ازمایشگاه غربالگری یزد یزد صفاییه میدان اطلسی
ایران یزد خیابان کاشانی
بیمارستان دکتر مجیبیان یزد خیابان کاشانی
بیمارستان زنان و زایمان مادر یزد چهارراه مهدیه
بیمارستان سید رضا شاه ولی یزد بلوار دکتر حسابی
بیمارستان مرتاض یزد خیابان کاشانی
بیمارستان افشار یزد بلوار جمهوری
بیمارستان سوانح و سوختگی یزد بلوار 22 بهمن
بیمارستان شهدا کارگر یزد بلوار مدرس
بیمارستان شهید رهنمون یزد خیابان فرخی
بیمارستان شهید صدوقی یزد بلوار شهید قندی
بیمارستان گودرز یزد خیابان سلمان فارسی
پاتوبیولوژی بوعلی یزد بلوار طالقانی
پاستور یزد یزد . میدان مهدیه . ابتدای بلوار منتظر قائم
پژوهش یزد یزد میدان مارکار
تشخیص پزشکی پارس یزد بلوار طالقانی
تشخیص اعتیاد یزد یزد .خیابان آیت الله کاشانی
جهاد دانشگاهی یزد آزادشهر .فلکه سوم . کوچه شهید نکویی
دانش یزد میدان خاتمی
درمانگاه امام جعفر صادق (ع) یزد بلوار شهید صدوقی
دکتر محمدرضا پهلوان زاده یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
سینا یزد بلوار طالقانی
کسری یزد صفاییه . خیابان تیمسار فلاحی .
مجتمع درمانی فاطمه الزهرا یزد بلوار 52 متری امام شهر