آزمایشگاه‌های گچساران

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهید رجائی گچساران گچساران بیمارستان شهید رجایی
دکتر اسدی گچساران خیابان بلادیان ـ کوچه روبروی مسجد صاحب الزمان
دکتر براتی گچساران خیابان بلادیان کوچه چهارم
سینا گچساران خیابان بلادیان اول کوچه پست
شفا گچساران خیابان بلادیان
مرکز بهداشتی باشت گچساران خیابان اصلی روبروی بخشداری
مرکز شهید بشارت (درمانگاه ش 2) گچساران خ شهید بلادیان جنب بسیج خواهران
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 گچساران خیابان بلالیان
مرکز بهداشتی درمانی دیل گچساران روستای دیل
درمانگاه تامین اجتماعی گچساران گچساران گچساران -کوی کارکنان
بیمارستان بعثت گچساران گچساران بیمارستان بعثت
درمانگاه تامین اجتماعی گچساران گچساران درمانگاه تامین اجتماعی
مرکز بهداشتی درمانی شهید مطهری گچساران پانصد دستگاه بلوار وسط
مرکز باباکلان گچساران روستای باباکلان
درمانگاه مهر شرکت تعاونی 603 گچساران گچساران خیابان شهید بلادیان غربی جنب بانک تجارت
بیمارستان بعثت گچساران گچساران
بیمارستان شهید رجائی گچساران مهسا خانلری
درمانگاه مهر گچساران گچساران گچساران خیابان شهید بلادیان