آزمایشگاه‌های گناوه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان سوانح و سوختگیگناوهبیمارستان سوانح سوختگی
پاتوبیولوژی دکتر محمد احسان ثباتگناوهخیابان امام خمینی ـ کلینیک تخصصی امام خمینی (ره) طبقه دوم