آزمایشگاه‌های گناباد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بهارگنابادگناباد .خ. ناصرخسرو
بیمارستان 15 خردادگنابادبیدخت-بیمارستان15خرداد
بیمارستان 15 خردادگنابادبیدخت
22 بهمنگنابادخیابان ناصر خسرو
جهاد دانشگاهیگنابادخیابان سعدی
درمانگاه تأمین اجتماعیگنابادخ شهدا-مرکز بهداشتی تامین اجتماعی
مرکز بهداشتی درمانی الزهرا مندگنابادسه راهی مند- نرسیده به خانه معلم-مرکز بهداشتی درمانی الزهرامند
مرکز بهداشتی درمانی فیاض بخشگنابادخ-امام-- روبروی شهرداری-مرکزبهداشتی ودرمانی فیاض بخش
مرکز بهداشت درمانی کاخکگنابادکاخک-درمانگا ه مرکز بهداشت
مرکز درمان بستر بجستانگنابادبجستان – میدان شهداء
مرکز بهداشتیگنابادخیابان شوریده
بیمارستان آیت الله مدنی بجستانگنابادبجستان-بیمارستان ایت ا لله مدنی