آزمایشگاه‌های گرمی

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان طالقانی گرمی خیابان امام خمینی
دکتر نوروزی گرمی خیابان امام خمینی
بیمارستان ولایت گرمی گرمی - خیابان دکتر بهشتی
زیوه گرمی اردبیل- شهرستان گرمی -روستای زیوه - مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی (روستائی) زهراکندی گرمی شهرستان گرمی بخش موران روستای زهراکندی مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی (شهری ) 22 بهمن گرمی گرمی شهرستان گرمی محله اسلام آباد مرکز بهداشتی درمانی 22 بهمن
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی) انگوت گرمی شهرستان گرمی انگوت تازه کندمرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید بهشتی شهرستان گرمی گرمی شهرستان گرمی خ معلم محله حسینیه مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی
ارس گرمی گرمی- خیابان امام خمینی – روبروی بانک رفاه
مرکز بهداشتی درمانی زیوه گرمی زیوه، مرکز بهداشتی درمانی روستائی زیوه، آزمایشگاه