آزمایشگاه‌های کوهرنگ

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی صمصمامیکوهرنگکوهرنگ - دوآب صمصمامی
مرکز بهداشتی میههکوهرنگکوهرنگ - میهه
مرکز بهداشتی و درمانی دهناشکوهرنگکوهرنگ - روستای دهناش
مرگز بهداشتی درمانی خویهکوهرنگچهارمحال - کوهرنگ - روستای خویه