آزمایشگاه‌های کوهبنان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزی مرکز بهداشت کوهبنانکوهبنانکوهبنان - بلوار آزادی
مرکز بهداشتی و درمانی طغرالجردکوهبنانکوهبنان - طغرالجرد