آزمایشگاه‌های کوهبنان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزی مرکز بهداشت کوهبنان کوهبنان کوهبنان - بلوار آزادی
مرکز بهداشتی و درمانی طغرالجرد کوهبنان کوهبنان - طغرالجرد