آزمایشگاه‌های کوثر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه مرکز شماره یک شهری کوثر کوثر کوثر-گیوی سفلی-خ-شهید بهشتی،مرکز شماره 1 شهری