آزمایشگاه‌های کهنوج

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی قلعه گنجکهنوجمرکز بهداشتی درمانی قلعه گنج
بیمارستان 12 فروردینکهنوجکهنوج خیابان شهید مصطفی خمینی
دکتر محمدیکهنوجمیدان امام
دکتر معمارزادهکهنوجبلوار شهید بهشتی بعد از سه راه قلعه گنج جنب بانک سپه
مرکز بهداشتی درمانی اسلام آبادکهنوجاسلام آباد – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی فاریابکهنوجمرکز بهداشتی درمانی فاریاب
مرکزیکهنوجکهنوج بهداری قدیم
ازمایشگاه پاتوبیولوژی بینشکهنوجکهنوج بلوار شهید بهشتی سه راه قلعه گنج جنب بانک سپه
ازمایشگاه بهداشتی درمانی ده پیشکهنوجکهنوج -ده پیش
مرکز بهداشتی درمانی چاه مریدکهنوجکهنوج -چاه مرید