آزمایشگاه‌های کنارک

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز کنارککنارککنارک،آزمایشگاه مرکزی (درمانگاه شماره 1)
مرکز کهیرکنارکروستای کهیر ،آزمایشگاه مرکز کهیر
مرکز بهداشت زرابادکنارککنارک
مرکز کنارککنارککنارک