آزمایشگاه‌های کلیبر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مر کز بهداشت کلیبرکلیبرکلیبر - خیابان امام -بیمارستان امام کلیبر
مرکزبهداشتی ودرمانی آبش احمدکلیبرکلیبر - آبش احمد - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی آبش احمد
بیمارستان امام کلیبرکلیبرکلیبر بیمارستان امام