آزمایشگاه‌های کامیاران

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان سیناکامیارانخیابان پرستار
پاتوبیولوژی رازیکامیارانخیابان امام خمینی (ره) – پاساژ مسجد جامع
مرکز بهداشتکامیارانخیابان امام
های مراکز بهداشتیکامیارانروستایی موچش شهرستان کامیاران
های مراکز بهداشتیکامیارانکامیاران
های بهداشتیکامیارانکامیاران- موچش