آزمایشگاه‌های چناران

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پارس(چناران)چنارانخیابان امام-میدان بسیج
مرکز رادکانچنارانچناران -گلبهار
مرکز گلمکانچنارانچناران - روستای گلمکان
مرکز سید آبادچنارانچناران -روستای سید آباد
مرکز بهداشت شهرستان چنارانچنارانچناران - خیابان شهرداری-مرکز بهداشت شهرستان
مرکز بقمچچنارانچناران -روستای بقمچ
شفا(چناران)چنارانچناران
گلبهارچنارانشهرک گلبهار