آزمایشگاه‌های چناران

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پارس(چناران) چناران خیابان امام-میدان بسیج
مرکز رادکان چناران چناران -گلبهار
مرکز گلمکان چناران چناران - روستای گلمکان
مرکز سید آباد چناران چناران -روستای سید آباد
مرکز بهداشت شهرستان چناران چناران چناران - خیابان شهرداری-مرکز بهداشت شهرستان
مرکز بقمچ چناران چناران -روستای بقمچ
شفا(چناران) چناران چناران
گلبهار چناران شهرک گلبهار