آزمایشگاه‌های چابهار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بهارچابهاربلوار امام - جنب داروخانه سینا
مرکز شهری سلچابهارچابهار
مرکز شهری کنارکچابهارکنارک - مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز زر ابادچابهارچابهار
مرکز کهیرچابهارچابهار
ازمایشگاه مرکز بهداشت تلنگچابهارروستای تلنگ
بیمارستان امام علی (ع)چابهارانتهای بلوار قدس
مرکزی چابهارچابهارخیابان امام خمینی،خ اقبال ،مجتمع پردیس ،شبکه بهداشت
مرکزی چابهارچابهارخیابان امام خمینی،خ اقبال ،مجتمع پردیس ،شبکه بهداشت
مرکز بهداشت باهوکلاتچابهارروستای باهوکلات
مرکز بهداشت بریسچابهارروستای بریس
مرکز نوبندیانچابهارچابهار ،نوبندیان ،مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت پیر سهرابچابهارروستای پیرسهراب
مرکز بهداشت درگسچابهارچابهار روستای درگی مرکز بهداشتی درمانی
مرکز پلانچابهارچابهار روستای پلان مرکز بهداشتی درمانی
مرکز نگورچابهارچابهار روستای نگور مرکز بهداشتی درمانی
خصوصی صدفچابهارچابهار نبش خیابان خیام
درمانگاه الزهرا (س)چابهارچابهار بلوار توحید در مانگاه الزهرا(س)