آزمایشگاه‌های پاوه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بخش باینگانپاوهبخش باینگان
بخش نودشهپاوهبخش نودشه بالاتر از اموزش وپرورش
بیمارستان قدسپاوهسه راه بیمارستان
دهقان شمشیرپاوهشمشیر پایین تر از مسجد جامع مرکز بهداشتی درمانی شمشیر
مرکز بهداشتپاوهروبروی پمب بنزین
نوسورپاوهبخش نوسود
ازمایشگاه مرکزی بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1پاوهپاوه-خیابان انقلاب اسلامی-روبروی پمپ بنزین
پاتوبیولوژی دانشپاوهپاوه-خیابان انقلاب اسلامی
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی باینگانپاوهباینگان-میدان شهید کاظمی مرکز بهداشتی درمانی