آزمایشگاه‌های ورزقان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزبهداشت ورزقان ورزقان ورزقان - فلکه بسیج - آزمایشگاه مرکز بهداشت علامه جعفری
مرکزبهداشتی ودرمانی خاروانا ورزقان ورزقان - خاروانا - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی خاروانا