آزمایشگاه‌های هریس

نام آزمایشگاهشهرآدرس
آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی خواجههریسشهر خواجه - خ امام - مرکز بهداشتی ودرمانی خواجه
مرکزبداشتی ودرمانی بخشایشهریسشهر بخشایش - نرسیده به مسجد حضرت ابوالفضل -درمانگاه - واحد آزمایشگاه
مرکزبهداشتی ودرمانی زرنقهریسشهرزرنق -ورودی زرنق ازطرف هریس - درمانگاه - واحد آزمایشگاه
مرکزبهداشتی ودرمانی زرنقهریسشهرزرنق -ورودی زرنق ازطرف هریس - درمانگاه - واحد آزمایشگاه
مرکزبهداشتی ودرمانی شماره یکهریسهریس - خ انقلاب - مرکز بهداشتی ودرمانی شماره یک هریس