آزمایشگاه‌های هرسین

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاتوبیولوژی فرزانه (هرسین)هرسینخیابان امام ـ چهارراه انقلاب ـ ساختمان پزشکان شکیبائی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چهرهرسینهرسین روستای چهر
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی بیستونهرسینبیستون روبروی پمپ بنزین جنب بانک کشاورزی مرکز بهداشتی درمانی
مرکزی بهداشت شهرستان هرسینهرسینهرسین خیابان حجتی مرکز شماره 2
بیمارستان شهداء (هرسین)هرسینبیمارستان
درمانگاه تامین اجتماعیهرسینبیستون