آزمایشگاه‌های هرسین

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتوبیولوژی فرزانه (هرسین) هرسین خیابان امام ـ چهارراه انقلاب ـ ساختمان پزشکان شکیبائی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چهر هرسین هرسین روستای چهر
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی بیستون هرسین بیستون روبروی پمپ بنزین جنب بانک کشاورزی مرکز بهداشتی درمانی
مرکزی بهداشت شهرستان هرسین هرسین هرسین خیابان حجتی مرکز شماره 2
بیمارستان شهداء (هرسین) هرسین بیمارستان
درمانگاه تامین اجتماعی هرسین بیستون