آزمایشگاه‌های نیکشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز کتیج نیکشهر نیکشهر،،فنوج، روستای کتیج
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 2 نیکشهر نیکشهر روستی چاتف مرکز بهداشتی درمانی
مرکزی نیکشهر نیکشهر بلوار امام خمینی ،روبروی ایستگاه چابهار ،آزمایشگاه مرکزی
مرکز بنت نیکشهر نیکشهر بخش بنت مرکز بهداشتی درمانی
مرکز اسپکه نیکشهر نیکشهر ،روستای اسپکه مرکز بهداشتی درمانی
مرکز قصرقند نیکشهر نیکشهر ،بخش قصر قند، مرکز بهداشتی درمانی
مرکز فنوج نیکشهر نیکشهر بخش فنوج مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان 22 بهمن نیکشهر نیکشهر کوی شهید ذوالفقاری ،بیمارستان 22 بهمن