آزمایشگاه‌های نیر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) شهر کورائیمنیرشهرستان نیر کورائیم مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی(شهری روستائی) شهرستان نیرنیرشهرستان نیر خ امام خمینی مرکز بهداشتی درمانی