آزمایشگاه‌های نیر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) شهر کورائیم نیر شهرستان نیر کورائیم مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی(شهری روستائی) شهرستان نیر نیر شهرستان نیر خ امام خمینی مرکز بهداشتی درمانی