آزمایشگاه‌های نی ریز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهداءنی ریزخیابان طالقانی
دکتر ابوالحسین آزادنی ریزخیابان قدس – کوچه حکمت – پ 111
دکتر علیرضا دیانتینی ریزخیابان قدس – کوچه شاهد (بهداری) – پ 12
مرکز بهداشتی درمانی آباده طشکنی ریزروستای آباده طشک
مرکز بهداشتی درمانی ده چاهنی ریزروستای ده چاه
مرکز بهداشتی درمانی شماره سه (کوی سجاد)نی ریزکوی سجاد
مرکز بهداشتی درمانی قاسم آبادنی ریزبخش آباده تشک – روستای تنگ حنا
مرکز بهداشتی درمانی قطرویهنی ریزبخش قطرویه
مرکز بهداشتی درمانی کوشککنی ریزبخش آباده – روستای کوشکک
مرکز بهداشتی درمانی مشکاننی ریزبخش پشت کوه – روستای مشکان
مرکز بهداشتی درمانی شماره یکنی ریزخیابان قدس
تشخیص طبی دکتر آزادنی ریزخیابان امام خمینی ـ کوچه حکمت
دکتر دیانتینی ریزخیابان قدس کوچه بهداری کوچه 8
شهداءنی ریزنی ریز-خیابان طالقانی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهچاهنی ریزنی ریز-روستای دهچاه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قاسم آبادنی ریزنی ریز- روستای قاسم آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قطروئیهنی ریزنی ریز- روستای قطروئیه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی مشکاننی ریزنی ریز- روستای مشکان
مرکز بهداشتی درمانی شهری آباده طشکنی ریزنی ریز- بخش آباده طشک
مرکز بهداشتی درمانی شهری والیعصرنی ریزنی ریز- میدان فضل-خیابان والیعصر
مرکز بهداشت ریزاب نی ریزنی ریزنی ریز