آزمایشگاه‌های نهبندان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهید آتشدستنهبندانبلوار امام خمینی
مرکز بهداشت دهکنهبنداندهک
مرکز بهداشت نهبنداننهبنداننهبندان
مرکز بهداشتی درمانی شوسفنهبنداننهبندان-شوسف