آزمایشگاه‌های نمین

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی ( روستائی ) حورنمینشهرستان نمین روستای حور مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان امام خمینی (ره)نمیننمین - خیابان امام خمینی
مرکز بهراشنی درمانی ( شهری روستائی ) آبی بیگلونمینشهرستان نمین شهر آبی بیگلو مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری نمیننمینشهرستان نمین خ معلم(خانباغی) بالاتر از دانشگاه محقق مرکز شماره 1 شهری