آزمایشگاه‌های نمین

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی ( روستائی ) حور نمین شهرستان نمین روستای حور مرکز بهداشتی درمانی
بیمارستان امام خمینی (ره) نمین نمین - خیابان امام خمینی
مرکز بهراشنی درمانی ( شهری روستائی ) آبی بیگلو نمین شهرستان نمین شهر آبی بیگلو مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری نمین نمین شهرستان نمین خ معلم(خانباغی) بالاتر از دانشگاه محقق مرکز شماره 1 شهری