آزمایشگاه‌های مهران

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام حسین (ع) مهران بیمارستان امام حسین (ع)
ازمایشگاه درمانگاه صالح آباد مهران صالح آباد-مرکزبهداشتی درمانی