آزمایشگاه‌های منوجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزی منوجان منوجان منوجان - شبکه بهداشت و درمان منوجان
مرکز بهداشتی و درمانی حسین آباد منوجان منوجان - حسین آباد
مرکز بهداشتی و درمانی سر راس منوجان منوجان - سر راس
مرکز بهداشتی و درمانی نودژ منوجان منوجان - نودژ