آزمایشگاه‌های ملایر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاتولوژی مرکزیملایرابتدای خیابان انصار المهدی- ساختمان مرکزی
پارسملایرملایر -اول خیابان سعدی - صبقه اول - آزمایشگاه پارس
دانشملایرضلع غربی پارک چمران
دکتر فاضلملایرملایر - خیابان فخریه - مقابل بانک کشاورزی - آزمایشگاه دکتر فاضلی منش
سلملایرخیابان شهدا- مرکز بهداشت
غرضیملایرملایر- آزمایشگاه غرضی
فخریهملایرملایر
مرکز بهداشت اسلام آبادملایرمرکز بهداشتی درمانی اسلام آباد
مرکز بهداشت جوکارملایرجوکار- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت زنگنهملایرزنگنه علیه- مرکز بهداشتی درمانی علیا
مرکز بهداشت سامنملایرسامن- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی اورزمانملایراورزمان- مرکز بهداشتی درمانی اورزمان
مرکز بهداشتی درمانی ازندیانملایرازندیان- مرکز بهداشتی درمانی ازندیان
مرکز بهداشتی درمانی علی آباد دمقملایرعلی آباد دمق- مرکز بهداشتی درمانی علی آباد دمق
آلفاملایرملایر -ضلع غربی پارک چمران -بن بست صفا
مرکز بهداشت علی اباد دمقملایرعلی اباد دمق مرکز بهداشت
شرکت تعاونی سینا طب ملایرملایرملایر خیابان صفا روبروی پارک چمران طبف زیرین بانک سینا
مرکز بهداشت زنگنهملایرزنگنه علیا
مرکز بهداشت سامنملایرسامن مرکز بهداشت سامن
بیمارستان دکتر غرضیملایرملایر بلوار نبوت
مرکز بهداشت مرکزی ملایرملایرملایر بلوار انقلاب جنب فنی حر فه ای
مرکز بهداشت مرکزی ملایرملایرملایر بلوار انقلاب جنب فنی حر فه ای
پاتوبیولوژی مرکزیملایرملایر - خیابان قائم مقام - جنب حسینیه سرچشمه - آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی
پاتوبیولوژی شفاملایرملایر ضلع غربی پارک چمران بن بست صفا مجتمع شفا
بیمارستان مهرملایرملایر -انتهای بلوار جانبازان
بیمارستان امام حسین (ع)ملایرملایر - بلوار سیف الدوله- خیابان دانشگاه - آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع)
آلفاملایرملایر پارک چمران مجتمع صحرایی طبقه دوم