آزمایشگاه‌های مرودشت


نام آزمایشگاهشهرآدرس
ابوریحانمرودشتخیابان 7 تیر – جنب مسجد امام حسین (ع)
بیمارستان شهید مطهریمرودشتمرودشت
پاستور (دکتر توانگر)مرودشتروبروی سینما – خیابان انقلاب – ساختمان ولیعصر (عج) طبقه دوم
پاسکالمرودشتخیابان انقلاب – نبش 20 متری موسوی – طبقه دوم
دکتر افراسیابیمرودشتکوچه مسجد جامع – خیابان انقلاب
دکتر اورنگیمرودشتخیابان انقلاب – کوچه میرزاخانی
دکتر جهان-آرامرودشتخیابان انقلاب – جنب ساختمان شیشه ای بیمه ایران
دکتر ذکریمرودشتخیابان انقلاب – کوچه کاووسی
دکتر ربابه صحراییمرودشتخیابان انقلاب – کوچه داروخانه سینا
دکتر مروجمرودشتخیابان انقلاب – روبروی کوچه کاووسی
مرکز بهداشتی شماره یک (شهید سجادیان)مرودشتخیابان انقلاب
مرکز بهداشتی درمانی سیدانمرودشتسیدان
مرکز بهداشتی درمانی فاروقمرودشتروستای فاروق
مرکز بهداشتی درمانی کوشککمرودشتروستای کوشکک
مرکز بهداشتی درمانی مه جن آبادمرودشتروستای مه جن آباد
ابوریحانمرودشتخ هفتم تیر جنب درمانگاه فرهنگیان
پاستورمرودشتخیابان انقلاب ـ مقابل سینما ـ ساختمان ولیعصر
پاسکالمرودشتخیابان انقلاب نبش خیابان بیست متری موسوی
تشخیص طبی دکتر صحراییمرودشتخیابان انقلاب ـ کوچه داروخانه سینا
دکتر افراسیابیمرودشتخیابان مسجد جامع
دکتر جهان آرامرودشتخیابان انقلاب جنب ساختمان شیشه ای
دکتر رخشنده رومرودشتخیابان انقلاب کوچه کاووسی
شهید مطهریمرودشتمرودشت
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بیدگلمرودشتمرودشت-روستای بیدگل
مرکز بهداشتی درمانی روستایی فاروقمرودشتمرودشت-روستای فاروق
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کوشککمرودشتمرودشت-بخش رامجرد-روستای کوشکک
مرکز بهداشتی درمانی روستایی مهجن آبادمرودشتمرودشت-کامفیروز جنوبی-روستای مهجن آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهری خلیج فارسمرودشتمرودشت-خیابان 22 بهمن
مرکز بهداشتی درمانی شهری سیدانمرودشتمرودشت-بخش سیدان
مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید سجادیانمرودشتمرودشت-خیابان انقلاب-روبروی خیابان مدرس