آزمایشگاه‌های مرند

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزبهداشت مرندمرندمرند - خ شهید رجایی - روبروی مسجد الحسینی - کوی علیخان
مرکزبهداشتی درمانی زنوزمرندشهرستان مرند - زنوز - آزمایشگاه مرکزبهداشتی درمانی زنوز
مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرایمرندمرند - کشکسرای - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرای
مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیهمرندمرند - گلین قیه - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی گلین قیه
مرکزبهداشتی ودرمانی یامچیمرندمرند - یامچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی یامچی
آنالیز مرندمرندمرند خیابان امام روبروی بانک کشاورزی
بیمارستان رازی مرندمرندخیابان امام
دکتر الهامی مرندمرندخ امام - جنب بیمارستان رازی
دکتر شیردل مرندمرندخ امام -جنب مسجد المهدی پلاک5
شفا مرندمرندخیابان امام پلاک 3