آزمایشگاه‌های مبارکه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
آروینمبارکهشهریور خیابان شفا 17
امدادمبارکهبلوار شهید نیکبخت
بیمارستان محمد رسول ا...مبارکهمبارکه
سینامبارکهخیابان بسیج شمالی
آروینمبارکهبلوار نیکبخت جنب درمانگاه امیر المومنین (ع)
بیمارستان محمد رسول اله (ص)مبارکهمبارکه
تشخیص طبی امدادمبارکهبلوار شهید نیکبخت ـ جنب بانک صادرات
درمانگاه تامین اجتماعی مبارکهمبارکهمبارکه - خیابان باهنر