آزمایشگاه‌های مانه و سملقان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز امندمانه و سملقانسملقان- روستای امند-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز امندمانه و سملقانسملقان- روستای امند-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز بهداشت شهرستان مانه وسملقانمانه و سملقانآشخانه-خ شهید بابایی خ نواب صفوی- جنب کمیته امداد
مرکز پیش قلعهمانه و سملقانمانه- شهر پیش قلعه- مرکزبهداشتی درمانی
مرکز شهرآبادمانه و سملقانسملقان- روستای شهر آباد-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز قاضیمانه و سملقانسملقان-شهرقاضی-مرکزبهداشتی درمانی