آزمایشگاه‌های ماسال

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک ماسالماسالماسال جنب مسجد جامع
بهداشتی و درمانی شاندرمنماسالشاندر من کیلو متر جاده ضیابر
بیمارستان رسالتماسالماسال -بیمارستان ماسال
بیمارستان رسالتماسالماسال -بیمارستان ماسال
دکتر قمریماسالخیابان شهید روشن کوی عدالت