آزمایشگاه‌های قوچان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاستورقوچانخیابان امام- کوچه روشنی پلاک 149
مرکز روستایی آلماجققوچانروستای آلماجق
مرکز روستایی باجگیرانقوچانروستای باجگیران
مرکز روستایی دیزادیزقوچانروستای دیزادیز
مرکز روستایی شهر کهنهقوچانروستای شهر کهنه
مرکز شماره یک-قوچانقوچانخیابان امام -جنب پل اترک
سینا قوچانقوچان-خیابان امام -کوچه داوودی