آزمایشگاه‌های قلعه گنج

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزی قلعه گنجقلعه گنجقلعه گنج - شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج