آزمایشگاه‌های قروه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بوعلیقروهخیابان شریعتی – جنب بانک سپه
پاتوبیولوژی رازیقروهخیابان سید جمال الدین اسدابادی_کوچه شهید فعله گری
پاتوبیولوژی بیمارستان شهید بهشتیقروهخیابان سید جمال الدین اسد-آبادی
درمانگاه تأمین اجتماعیقروهبلوار امام (ره)
مرکز بهداشت قروهقروهچهارراه مدرس – خیابان مدرس جنوبی
های مراکز بهداشتیقروهخیابان مدرس غربی
های مراکز بهداشتیقروهروستای سریش آباد شهرستان قروه
های بهداشتیقروهقروه- سریش آباد
های بهداشتیقروهقروه-دلبران