آزمایشگاه‌های فیروزکوه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
امام خمینی فیروزکوه -بیمارستانفیروزکوهفیروزکوه- میدان راه آهن
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوهفیروزکوهفیروزکوه جنب بیمارستان امام خمینی