آزمایشگاه‌های فیروزآباد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر ده بزرگیانفیروزآبادفیروز آباد میدان طالقانی
دکتر دیانت پورفیروزآبادفیروز آباد روبه روی فرمانداری
مرکز بهداشتی درمانی فتح آبادفیروزآبادروستای فتح آباد
مرکز بهداشتی درمانی فراشبندفیروزآبادفراشبند – خیابان سپاه
مرکز بهداشتی درمانی قیرفیروزآبادروستای قیر
مرکز درمانی میمندفیروزآبادمیمند – خیابان سپاه
مرکز بهداشتی درمانی هنگامفیروزآبادروستای هنگام
مرکزیفیروزآبادزمین شهری
بیمارستان قائمفیروزآبادفیروزآباد - خیابان بهارستان
مرکز بهداشتی درمانی شهری فیروزآبادفیروزآبادفیروزآباد-بخش مرکزی
مرکز بهداشت جایدشت (فیروزاباد)فیروزآبادفیروزآباد
مرکز بهداشت دادنجان(فیروزاباد)فیروزآبادفیروزآباد
مرکز بهداشتی درمانی جوکان(فیروزاباد)فیروزآبادفیروزآباد