آزمایشگاه‌های فسا

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دکتر خورشیدفسابلوار مطهری سه راه بیمارستان
بیمارستان دکتر شریعتیفساخیابان شهید فیاض بخش – بیمارستان دکتر علی شریعتی
حمزهفساخیابان مهدیه – درمانگاه تخصصی حمزه
درمانگاه شماره1فساخیابان امام خمینی
دکتر علی نژادفسافسا – خیابان شهید فیاض بخش-سه راه بیمارستان -میدان فاخری پشت استادیوم
دکتر محبیفساخیابان روزبهان
ارسطوفسافسا -خیابان حافظ -جنب داروخانه شبانه روزی
مرکز بهداشتی درمانی خورنگانفسافسا
ارسطوفسافسا-خیابان حافظ - جنب داروخانه شبانه روزی
بیمارستان دکتر شریعتیفسافسا -خیابن شهید فیاض بخش
درمانگاه تامین اجتماعیفسافسا -میدان مصلی
مرکزبهداشتی زاهدشهرفسافارس -فسا-زاهدشهر -بلوار معلم -مرکزبهداشتی درمانی حسن زاهدانی
مرکزی بهداشتفسافسا-فاز4