آزمایشگاه‌های فریمان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
دانشفریمانفریمان
شهید اعتباریفریمانانتهای خیابان امام موسی صدر
مرکز زرککفریمانزرکک-مرکز بهداشت
مرکز سفید سنگفریمانسفید سنگ-مرکز بهداشت
مرکز فرهاد گردفریمانفرهاد گرد -مرکز بهداشت
مرکز قلندر آبادفریمانقلندر آباد-مرکز بهداشت
پاستور(دکتر ریاحی)فریمانخیابان امام6-پلاک 317
مرکز همت آباد شهر کهنهفریمانروستا ی همت آباد شهر کهنه
مرکز بهداشت فیروزهفریمانشهرستان فیروزه - مرکز بهداشتی درمانی شهر فیروزه