آزمایشگاه‌های فریدون شهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان حضرت رسول (ص)فریدون شهرخیابان امام خمینی
پویشفریدون شهرفریدونشهر - خیابان مطهری
مرکز بهداشت فریدونشهرفریدون شهرخیابان امام خمینی
تشخیص پزشکی پویشفریدون شهرخیابان مطهری شمالی مقابل شبکه بهداشت و درمان
بیمارستان رسول اکرم (ص)فریدون شهرفریدونشهر