آزمایشگاه‌های فریدن

نام آزمایشگاهشهرآدرس
امام حسینفریدنخیابان امام
بیمارستان شهید رجائیفریدنفریدن (داران)
پاستورفریدنخیابان امام
مرکز بهداشت بوئینفریدنبوئین
مرکز بهداشت دارانفریدنداران
کلینیک امام حسین فریدنفریدنداران- بلوار طالقانی
بیمارستان شهید رجاییفریدنداران
درمانگاه تامین اجتماعی فریدنفریدنداران - خیابان گلستان شهدا