آزمایشگاه‌های فریدن

نام آزمایشگاه شهر آدرس
امام حسین فریدن خیابان امام
بیمارستان شهید رجائی فریدن فریدن (داران)
پاستور فریدن خیابان امام
مرکز بهداشت بوئین فریدن بوئین
مرکز بهداشت داران فریدن داران
کلینیک امام حسین فریدن فریدن داران- بلوار طالقانی
بیمارستان شهید رجایی فریدن داران
درمانگاه تامین اجتماعی فریدن فریدن داران - خیابان گلستان شهدا